Telefon: 146 005 003
33-150 Wola Rzędzińska 320 E

Program Agroenergia. Startują dotacje na OZE dla rolników

Jak informuje NFOŚiGW, program Agroenergia zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza

Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w programie Agroenergia, będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Beneficjenci

Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Koszty kwalifikowane

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

Fotowoltaika

Zwraca uwagę relatywnie niski koszt, który przyjęto dla fotowoltaiki, a także fakt, że to jedyna technologia wytwarzania energii elektrycznej z ujętych w programie Agroenergia, dla której wprowadzono minimalny próg mocowy, wyłączajacy możliwość dofinansowania mikroinstalacji, czyli źródeł o mocy do 50 kW.

W przypadku systemów fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 MWp (a więc wykluczone są mikroinstalacje), maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto ustalono na 2,5 mln zł.

Elektrownie wiatrowe

W przypadku elektrowni wiatrowych, których maksymalna zainstalowana moc nie będzie mogła przekroczyć 3 MW, przewidziano maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto rzędu 6 mln zł/MW.

Elektrownie wodne

Dla elektrowni wodnych przyjęto maksymalny próg mocy na poziome 5 MW, a także maksymalny koszt inwestycyjny brutto 25 mln zł/MW. 

Biomasa

Z kolei w zakresie źródeł ciepła opalanych biomasą o mocy nie wyższej niż 20 MWt maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto wynosi 2,2 mln zł/MW.

Maksymalny koszt inwestycji w biogazownie rolnicze o mocy od 300 kW do 2 MW (nie wyszczególniono czy chodzi o moc elektryczną czy cieplną) może wynieść do 15 mln zł/MW.

Kolektory słoneczne

W przypadku kolektorów słonecznych przyjęto natomiast maksymalny koszt inwestycji brutto rzędu 1000 zł/kW, a w przypadku pomp ciepła – do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła oraz do 4 000 zł/kW dla powietrznych pomp ciepła.

Ponadto uwzględniono możliwość dofinansowania towarzyszącego magazynu energii, przy czym jego maksymalny CAPEX brutto nie powinien przekraczać 50 proc. kosztu inwestycji w źródło energii.

 

Treść programu Agroenergia jest dostępna w pliku PDF pod tym linkiem

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tym linkiem.